Daniel Anweiler

adwokat

Jestem adwokatem i prowadzę praktykę zawodową w Katowicach i Bielsku-Białej...
[Więcej >>>]

Zastępcza kara pozbawienia wolności

Daniel Anweiler27 maja 2016106 komentarzy

Zastępcza kara pozbawienia wolnościJeżeli masz problemy z zapłatą grzywny i nawet rozłożenie jej na raty nie okazało się pomocne, a prace społeczne w zamian za grzywnę jakoś Ci nie leżą to może się zdarzyć, że sąd zamieni Twoją karę grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności. Oczywiście pod warunkiem, że spełnią się przesłanki o których poniżej.

Sąd zarządza zastępczą karę więzienia gdy okaże się, że egzekucja kary grzywny będzie bezskuteczna. Oznacza to, że była prowadzona egzekucja komornicza co do grzywny ale komornik stwierdził, że egzekucja jest bezskuteczna. Takie stwierdzenie nie musi dotyczyć wyłącznie całości grzywny. Może dotyczyć tylko części grzywny, która nie została jeszcze wyegzekwowana. Zatem, jeżeli część grzywny już spłaciłeś albo ściągnął ją komornik to tylko nie zapłacona część pozostanie Ci zamieniona na karę więzienia. To samo dotyczy gdy odpracowujesz grzywnę na zasadzie prac społecznie użytecznych. Odrobioną część grzywny masz już z głowy. Sąd będzie zamieniał tylko to co pozostało. Aby w takim wypadku uniknąć zamiany grzywny na karę więzienia szybko wpłać, jeśli Cię stać, pozostałą część grzywny. Wtedy sąd nie będzie miał czego zarządzać.

Również gdy z okoliczności sprawy wynika, że egzekucja grzywny byłaby bezskuteczna sąd dokonuje zamiany grzywny na karę pozbawienia wolności poprzez zarządzenie zastępczej kary więzienia. Sąd musi w takim przypadku zbadać czy z całokształtu okoliczności sprawy wynika, że egzekucja grzywny okaże się bezskuteczna.

Zarządzenie wykonania kary zastępczej wiezienia nie będzie miało miejsca jeżeli zachodzą przesłanki do umorzenia orzeczonej wobec Ciebie grzywny.

Aby sąd mógł zarządzić wobec Ciebie zastępczą karę więzienia to konieczne jest aby spełniła jedna z następujących okoliczności:

  1. odmawiasz zgody na wykonywanie pracy społecznie użytecznej,
  2. uchylasz się od wykonywania pracy społecznie użytecznej,
  3. zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną jest niemożliwa lub niecelowa.

Zarządzając wobec Ciebie wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności sąd przyjmie, że 1 dzień pozbawienia wolności jest równoważny 2 stawkom dziennym grzywny. Tak orzeczona kara zastępcza nie może przekroczyć 12 miesięcy pozbawienia wolności, jak również górnej granicy kary pozbawienia wolności za dane przestępstwo.  Jeżeli ustawa nie przewiduje za dane przestępstwo kary pozbawienia wolności, górna granica zastępczej kary pozbawienia wolności nie może przekroczyć 6 miesięcy. Odpowiednio w przypadku grzywny określonej kwotowo, z tym że jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny grzywnie w kwocie od 20 do 4000 złotych.

W przypadku gdy zarządzono wobec Ciebie zastępczą karę więzienia możesz się zwolnić z obowiązku odbycia kary pozbawienia wolności poprzez wpłatę grzywny. Także w czasie gdy odbywasz już zastępczą karę pozbawienia wolności wpłata pozostałej do “odsiedzenia w więzieniu” grzywny spowoduje, że sąd zmieni postanowienie i uchyli zastępczą karę pozbawienia wolności nakazując Twoje zwolnienie. Oczywiście jeżeli wpłacisz mniej to Twoja kara będzie o wpłaconą kwotę pomniejszona. Przelicznik jest taki sam jak przy zamianie grzywny na więzienie.

Gdy orzeczono wobec Ciebie zastępcza karę wiezienia możesz także złożyć wniosek o zgodę na odbycie tej kary w drodze dozoru elektronicznego. Zastępcza kara nie może przekroczyć 12 miesięcy zatem dozór jest dopuszczalny i możliwy do uzyskania.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 792 226 834e-mail: daniel.anweiler@adwokatura.pl

Poprzedni wpis:

Następny wpis: