Daniel Anweiler

adwokat

Jestem adwokatem i prowadzę praktykę zawodową w Katowicach i Bielsku-Białej...
[Więcej >>>]

Ułaskawienie przez Prezydenta RP. Czyli ostatnia szansa na darowanie lub złagodzenie kary

Daniel Anweiler17 maja 201671 komentarzy

Ułaskawienie przez PrezydentaOstatnio dość głośno zrobiło się o uprawnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jakim jest prawo łaski. Zgłaszają się do mnie osoby z pytaniami czy mogą wystąpić do Prezydenta z prośbą o ułaskawienie oraz jak mają taką prośbę napisać i czy można się od decyzji sądu pozostawiającej prośbę bez dalszego biegu.

W niniejszym wpisie omówię tryb procedowania z prośbą skierowaną do sądu z Twojej inicjatywy. Prezydent może także działać z własnej inicjatywy i wszcząć postępowanie poprzez Prokuratora Generalnego.

Prośbę o ułaskawienie wnosisz do Prezydenta Rzeczypospolitej za pośrednictwem sądu, który wydał wyrok w Twojej sprawie w pierwszej instancji. Wzór prośby o ułaskawienie znajdziesz tutaj.

Prośbę o ułaskawienie możesz wnieść sam, ale mogą to zrobić także osoby uprawnione do składania na Twoją korzyść środków odwoławczych (obrońca, przedstawiciel ustawowy nieletniego lub ubezwłasnowolnionego a także prokurator), krewni w linii prostej (rodzice lub dzieci), przysposabiający lub przysposobiony, rodzeństwo, małżonek i osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (partner lub partnerka). Prośbę o ułaskawienie wniesioną przez osobę nieuprawnioną sąd pozostawia bez rozpoznania.

Jeżeli w Twojej sprawie orzekał tylko sąd pierwszej instancji i wyda on opinię pozytywną – przesyła Prokuratorowi Generalnemu akta sprawy lub niezbędne ich części wraz ze swoją opinią, a w razie braku podstaw do wydania opinii pozytywnej pozostawia prośbę bez dalszego biegu. Nie przysługuje Ci żadne zażalenie na taką decyzję sądu.

Jeżeli w Twojej sprawie, orzekał sąd odwoławczy, sąd pierwszej instancji przesyła mu akta lub niezbędne ich części wraz ze swoją opinią. Nie zależnie czy jest ona pozytywna czy negatywna.  Sąd odwoławczy pozostawia prośbę bez dalszego biegu tylko wtedy, gdy wydaje opinię negatywną, a opinię taką w Twojej sprawie wydał już sąd pierwszej instancji. Gdy sąd odwoławczy wyda opinię pozytywną przesyła Prokuratorowi Generalnemu akta wraz ze swoją opinią oraz opinią sądu pierwszej instancji.

Niestety zgodnie z prawem nie masz wglądu w treść opinii pozytywnych sądu.

Jeżeli prośbę o ułaskawienie choćby jeden sąd zaopiniował pozytywnie, Prokurator Generalny przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej prośbę o ułaskawienie wraz z aktami sprawy i swoim wnioskiem. Prezydent nie jest związany ani opiniami sądu ani wnioskiem Prokuratura Generalnego.

Ponowna prośba o ułaskawienie, wniesiona przed upływem roku od negatywnego załatwienia poprzedniej prośby, może być przez sąd pozostawiona bez rozpoznania.

Uznając, że szczególnie ważne powody przemawiają za Twoim ułaskawieniem, zwłaszcza gdy uzasadnia to krótki okres pozostałej Ci do odbycia kary, sąd wydający opinię oraz Prokurator Generalny mogą wstrzymać wykonanie kary lub zarządzić przerwę w jej wykonaniu do czasu ukończenia postępowania o Twoje ułaskawienie.

Dlaczego piszę o prawie łaski na blogu o odroczeniu kary? Piszę o tym ponieważ Prezydent swoim prawem łaski może ingerować w wykonywanie orzeczonej kary.

Prezydent może zastosować prawo łaski wobec orzeczonej co do Ciebie kary za przestępstwa, wykroczenia a także przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Prezydenta możesz prosić o o darowanie kary lub środka karnego, złagodzenie kary lub środka karnego poprzez np. warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności lub warunkowe przedterminowe zwolnienie, zamiana kary pozbawienia wolności na ograniczenie wolności lub grzywnę, albo o złagodzenie skutków skazania.

Jest to zatem ostateczna ingerencja w wykonanie Twojej kary.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 792 226 834e-mail: daniel.anweiler@adwokatura.pl

Poprzedni wpis:

Następny wpis: