Co z tym dozorem elektronicznych?

Daniel Anweiler        29 listopada 2017        Komentarze (0)

Dozór elektonicznyOstatnio spotkałem się z pytaniami moich klientów czy mogą złożyć wniosek o dozór elektroniczny jak mają wyrok do 2 lat pozbawienia wolności, bo gdzieś o tym słyszeli.

Niestety nie ma na razie takiej możliwości. Nie ma także planu zmiany przepisów, choć były zapowiedzi, żeby zmiana umożliwiała wykonanie kary do 18 miesięcy w drodze dozoru elektronicznego.

Jeżeli jesteś ciekawy w sprawie dozoru elektronicznego zapraszam Cię do lektury. Wszystkie wpisy dotyczące dozoru znajdziesz tutaj>

Jeżeli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy w sprawie wykonawczej skontaktuj się, pomogę Ci.

 

Właściwy sąd wykonawczy

Daniel Anweiler        28 listopada 2017        Komentarze (0)

Właściwy sąd wykonawczyCzy zdarza Ci się nie wiedzieć gdzie złożyć pismo urzędowe? Jaki urząd czy instytucja jest właściwa do rozpoznania Twojej sprawy. Szukasz i szukasz w internecie a tu sprzeczne informacje, jak to w necie. W sprawach wykonawczych zwykle goni termin bo już masz „bilet” i trzeba złożyć jakieś pismo do sądu. Tylko do którego sądu masz napisać pismo.

Właściwy sąd wykonawczy.

Zgodnie z art. 3 kodeksu karnego wykonawczego Sąd, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji, jest właściwy również w postępowaniu dotyczącym wykonania tego orzeczenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Jeżeli w pierwszej instancji skazał Cię sąd rejonowy to sądem wykonawczym czyli takim, który będzie orzekał o wykonywaniu Twojej kary będzie ten właśnie sąd. Nie ma tu znaczenia czy wniosłeś apelację czy też nie. Jeżeli w Twojej sprawie w pierwszej instancji orzekał sąd okręgowy to właśnie on będzie orzekał o wykonywaniu Twojej kary. Tu też nie ma znaczenia czy wniosłeś apelację czy też nie.

Zatem wniosek o rozłożenie grzywny na raty, umorzenie grzywny, zamiana kary ograniczenia wolności na potrącenie z wynagrodzenia, odroczenie kary ograniczenia wolności, odroczenie kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie po odbyciu połowy kary, zamianie kary, zamiana kary grzywny na zastępczą karę ograniczenia wolności, zamiana grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności składasz do sądu w jakim skazano Cię w pierwszej instancji czyli sądu rejonowego albo sądu okręgowego.

Jeśli nie wiesz do jakiego sądu masz złożyć swój wniosek lub pismo albo jak napisać swój wniosek skontaktuj się, pomogę Ci.

Czy warto korzystać z pomocy adwokata w sprawie wykonawczej

Sędzia penitencjarny

Daniel Anweiler        27 listopada 2017        Komentarze (0)

Sędzie penitencjarnyZ poprzednich wpisów już wiesz jakie organy występują w postępowaniu wykonawczym oraz do jakich spraw właściwy jest sąd penitencjarny. W tym wpisie zajmę się tym czym zajmuje się sędzia penitencjarny.

Sędzia penitencjarny – co on właściwie robi?

Sędzią penitencjarnym jest sędzia sądu okręgowego. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego wykonawczego sprawuje nadzór penitencjarny nad legalnością i prawidłowością wykonywania kary pozbawienia wolności, zastępczej kary pozbawienia wolności, kary aresztu wojskowego, kary aresztu lub zastępczej kary aresztu, kary porządkowej, tymczasowego aresztowania, zatrzymania, środka przymusu skutkującego pozbawienie wolności oraz środka zabezpieczającego związanego z umieszczeniem w zakładzie psychiatrycznym.

W związku z tymi uprawnieniami sędzia penitencjarny wizytuje zakłady karne, areszty śledcze oraz inne miejsca, w których przebywają osoby pozbawione wolności. Ma on prawo wstępu w każdym czasie, bez ograniczeń, do tych zakładów, aresztów i miejsc oraz poruszania się po ich terenie, przeglądania dokumentów i żądania wyjaśnień od administracji tych jednostek.

Sędzia penitencjarny uchyla sprzeczną z prawem decyzję organów pozasądowych postępowania karnego wykonawczego tj. dyrektora zakładu karnego, aresztu śledczego, a także dyrektora okręgowego i Dyrektora Generalnego Służby Więziennej albo osoby kierującej innym zakładem przewidzianym w przepisach prawa karnego wykonawczego oraz komisji penitencjarnej, a także zawodowego kuratora sądowego oraz kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej, o ile dotyczy ona osoby pozbawionej wolności.

Sędzia penitencjarny sprawuje także nadzór nad wykonywaniem dozoru elektronicznego a także podejmuje decyzję o wykonywaniu kar w innej kolejności niż wynika to z przepisów prawa czyli w szczególności wykonywaniu kar zastępczych pozbawienia wolności jako ostatniej.

Jeśli nie wiesz do jakiego sądu masz złożyć swój wniosek lub pismo albo jak napisać swój wniosek skontaktuj się, pomogę Ci.

Daniel Anweiler

Sąd penitencjarny

Daniel Anweiler        23 listopada 2017        Komentarze (0)

Sąd penitencjarnyZ poprzedniego wpisu już wiesz jakie są organy w postępowaniu karnym wykonawczym. Jednym z nich jest sąd penitencjarny. Dla niego zastrzeżone są w kodeksie karnym wykonawczym określone uprawnienia. Jest ich wiele ale jest kilka najważniejszych jakie omówię.

Sąd penitencjarny – co to za sąd?

Sądem penitencjarnym określone wydziały w Sądach okręgowych lub wyodrębnione sekcje tychże sądów utworzone w wydziałach karnych. Zawsze jest to jednak sąd okręgowy.

Sąd penitencjarny – do jakich spraw jest właściwy?

Sąd penitencjarny jest przede wszystkim właściwy do rozpoznawania zażaleń na postanowienia sądów wykonawczych I instancji. Sąd penitencjarny orzeka także w sprawach dozoru elektronicznego. Do kompetencji sądu penitencjarnego należy także wydanie decyzji co do zmiany rodzaju i typu zakładu karnego gdy jego rodzaj został określony w wyroku skazującym.

Najważniejszą jednak z punktu widzenia skazanego rolą sądu penitencjarnego, poza oczywiście wydawaniem zgody na dozór elektroniczny, jest orzekanie o przerwie w karze. Gdy uda się Ci uzyskać roczną przerwę w karze to także sąd penitencjarny udzielić Ci może warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania reszty kary.

Jeśli nie wiesz do jakiego sądu masz złożyć swój wniosek lub pismo albo jak napisać swój wniosek skontaktuj się, pomogę Ci.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Organy postępowania karnego wykonawczego

Daniel Anweiler        20 listopada 2017        Komentarze (0)

Organy postępowania karnego wykonawczegoW postępowaniu karnym wykonawczym nie tylko sąd i prokuratura mogą podjąć decyzję w Twojej sprawie. Jest wiele organów postępowania karnego wykonawczego, które są władne wydać decyzję co do odbywania czy wykonywania Twojej kary. Warto wiedzieć kto i co może podjąć w sprawie wykonywanie przez Ciebie kary.

Organy postępowania karnego wykonawczego.

Zgodnie z art. 2 kodeksu karnego wykonawczego organy postępowania karnego wykonawczego to po kolei:

1)sąd pierwszej instancji lub inny sąd równorzędny,

2)sąd penitencjarny;

2a)referendarz sądowy;

3)prezes sądu lub upoważniony sędzia;

4)sędzia penitencjarny;

5)dyrektor zakładu karnego, aresztu śledczego, a także dyrektor okręgowy i Dyrektor Generalny Służby Więziennej albo osoba kierująca innym zakładem przewidzianym w przepisach prawa karnego wykonawczego oraz komisja penitencjarna;

6)sądowy kurator zawodowy oraz kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej;

7)sądowy lub administracyjny organ egzekucyjny;

8)naczelnik urzędu skarbowego;

9)odpowiedni terenowy organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego;

10)inny organ uprawniony przez ustawę do wykonywania orzeczeń.

Właściwy organ w postępowaniu karnym wykonawczym

Pierwszym organem dla którego zastrzeżona jest właściwość wszystkich spraw wykonywania kary jest sąd, który wydał orzeczenie w Twojej sprawie w pierwszej instancji, chyba że ustawa stanowi inaczej. Sądem penitencjarnym właściwym w Twojej sprawie jest Sąd Okręgowy (czyli sąd penitencjarny) w którego okręgu przebywasz chyba że ustawa stanowi inaczej. W stosunku do osób skazanych przez sąd wojskowy, w sprawach penitencjarnych, orzeka wojskowy sąd garnizonowy. Na postanowienie w sprawach właściwości sądu nie przysługuje zażalenie.

Jeżeli masz wątpliwości jaki sąd jest właściwy w Twojej sprawie wykonawczej skontaktuj się a pomogę Ci ustalić właściwy sąd do rozstrzygnięcia Twojego wniosku.