Skazano Cię na karę prac społecznych. Musisz odpracować do 40 godzin w miesiącu. Myślisz, że w sumie ok. Dasz radę. Tutaj nagle okazuje się, że dostajesz pracę i nie możesz odpracować swojej kary. Nie chcesz przecież, żeby zamienili ją na zastępczą karę pozbawienia wolności, a zamiana kary prac społecznych na grzywnę nie jest już możliwa. Okoliczności nie pozwalają Ci na staranie się o odroczenie wykonania kary albo o przerwę.

Co w takiej sytuacji?

Możesz się starać o zamianę formy obowiązku wykonywania kary prac społecznych. Zgodnie z przepisem kodeksu karnego wykonawczego sąd może zmienić formę obowiązku wykonywania pracy, przyjmując 20 godzin pracy na cele społeczne za równoważne 10% wynagrodzenia za pracę. Orzeczona praca nie może przekroczyć 40 godzin w stosunku miesięcznym. Oznacza to, że zamiast pracować do 40 godzin w miesiącu będzie Ci potrącane do 20 % wynagrodzenia co miesiąc przez okres na który orzeczono karę ograniczenia wolności.

Sąd może dokonać takiej zmiany w szczególnie uzasadnionych wypadkach. Oznacza to, że każdy przypadek będzie przez sąd oceniany osobno ale z doświadczenia mogę powiedzieć, że sąd dokona zmiany w przypadku gdy nie możesz wykonywać prac społecznych. Niemożność wykonywania pracy społecznej może wynikać z podjęcia przez Ciebie pracy, gdy praca jest na zmiany albo przepisy prawa pracy wymagają od Ciebie określonego dobowego odpoczynku (np. masz pracę jakie kierowca ciężarówki).

Nie wszyscy wiedzą, że zmiana formy wykonywania prac społecznych jest możliwa także w druga stronę. Znaczy to, że sąd może zmienić formę wykonywania kary ograniczenia wolności z potrącenia wynagrodzenia za pracę na pracę społeczną przyjmując przelicznik wskazany powyżej czyli 10 % wynagrodzenia to 20 godzin pracy na cele społeczne w miesiącu. Taka zmiana jest uzasadniona np. utratą pracy albo zmniejszeniem etatu za czym idzie obnażenie wynagrodzenia.

Taka zmiana formy wykonywania pracy jest możliwa kilkukrotnie w czasie wykonywania kary ograniczenia wolności. Możliwa jest w gdy kara nie jest jeszcze wykonywana a także gdy pracujesz już na cele społeczne. 

Sądem właściwym do rozpoznania Twojego wniosku jest sąd rejonowy, w którego okręgu kara jest lub ma być wykonywana, także gdy karę ograniczenia wolności orzekł wobec Ciebie sąd okręgowy. Twój wniosek będzie rozpoznany na posiedzeniu bez udziału stron czyli posiedzeniu niejawnym. Wniosek nie podlega opłacie. Na niekorzystne postanowienie przysługuje Ci zażalenia do sądu okręgowego.

Kto może zapłacić grzywnę za skazanego?

Daniel Anweiler                Komentarze (0)

Spotkałem się ostatnio z pytaniem mojego klienta czy musi sam wpłacić swoją grzywnę czy też może zrobić to za niego ktoś inny?

Otóż sytuacja prawna wygląda następująco. Zgodnie z zasadą prawa karnego każdy odpowiada sam za swoje przestępstwo i nie można go „wyręczyć” w odbywaniu kary, a w tym przypadku w zapłacie grzywny.

Co się zatem może stać gdy ktoś wpłaci za Ciebie grzywnę albo Ty wpłacisz ją za kogoś? Przecież to chyba nic wielkiego?

A jednak nie. Po pierwsze taka grzywna nie będzie uznana za zapłaconą. Kara tym samym nie będzie dalej wykonana to znaczy, że skazany musi wpłacić ją sam, żeby nie narazić się na przymusową komorniczą egzekucję. Wpłacone pieniądze nie będą jednak zwrócone. Ulegną one przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. Stanowi o tym art 57 § 3 kodeksu wykroczeń.

To nie wszystko. Wpłacający grzywnę za kogoś narażasz się na odpowiedzialność za wykroczenie z art 57 kodeksu wykroczeń. Zagrożone jest ono kara aresztu lub grzywny. Można zatem „zapłacić” grzywnę „podwójnie”. Za znajomego i za siebie. Sądy bardzo nie lubią gdy płaci się grzywnę za kogoś i wymierzają karę, za zwyczaj też grzywny, w górnych granicach tzn. ok 5000 zł. Zagrożenie karą za wykroczenie dotyczy zapłaty grzywny za przestępstwo albo wykroczenie, a także za przestępstwo albo wykroczenie skarbowe.

Karane jest nie tylko samo zapłacenie za kogoś grzywny ale także organizowanie lub przeprowadzanie publicznej zbiórki ofiar na uiszczenie grzywny a także ofiarowanie skazanemu lub osobie dla niego najbliższej pieniędzy na zapłatę grzywny.

Jedynymi osobami które mogą zapłacić grzywnę za kogoś to osoby najbliższe dla skazanego czyli mąż, żona, brat, siostra, rodzice albo dzieci. Jako jedyni są wyłączeni z kręgu osób karanych za wykroczenie ale co ważniejsze wpłacona przez nich grzywna jest „ważna” to znaczy, że ulega zaliczeniu na grzywnę i nie podlega przepadkowi. 

Najlepiej zatem wpłacić grzywnę samemu. Kiedy to możesz zrobić dowiesz się tutaj.

Przerwa w karze prac społecznych

Daniel Anweiler                Komentarze (0)

W poprzednim wpisie opisałem Ci Twoje możliwości odroczenia kary prac społecznych nawet na 6 miesięcy. Odroczenie jest jednak, tak samo jak przy karze więzienia, możliwe tylko gdy nie zacząłeś odbywać jeszcze kary. W przypadku gdy odbywasz już karę możliwe jest staranie się o przerwę w jej odbywaniu.

Zasady przerwy są uregulowane w sposób nieco odmienny od uregulowania przerwy w karze pozbawienia wolności. Przerwa w karze prac społecznych jest możliwa, a właściwie sąd ma obowiązek jej udzielić gdy Twój stan zdrowia uniemożliwia wykonywanie przez Ciebie prac społecznych. Nie musi to być, tak jak w przypadku przerwy w karze więzienia, choroba ciężka. Na uzasadnienie wniosku o przerwę najlepiej jest dołączyć dokumentacje medyczną Twojego leczenia, zaświadczenie o niepełnosprawności czy niezdolności do pracy. Za każdym razem sąd powoła biegłego lekarza do oceny Twojego stanu zdrowia.

Drugim przypadkiem obligatoryjnego otrzymania przerwy są te same okoliczności, które dotyczą obligatoryjnego odroczenia kary prac społecznych. W przypadku skazanego powołanego do czynnej służby wojskowej, do czasu ukończenia tej służby sąd zarządza przerwę w wykonywaniu kary prac społecznych.

Sąd może zarządzić przerwę w wykonywaniu przez Ciebie kary prac społecznych gdy natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla Ciebie lub Twojej rodziny zbyt ciężkie skutki. Sąd w przypadku kary ograniczenia wolności będzie jednak oceniał inaczej, niż w przypadku przerwy w karze więzienia, okoliczności dotyczące skutków wykonywania kary dla Twojej rodziny. Najlepiej to zobrazować na przykładzie „(…) ciężkich skutków dla rodziny”. W przypadku kary pozbawienia wolności jesteś pozbawiony kontaktu z rodziną, nie możesz o nią dbać ani zarabiać na jej utrzymanie. W przypadku kary ograniczenia wolności normalnie chodzisz do pracy, mieszkasz w domu oraz widujesz się na co dzień z rodziną. Można opierając się na tej przesłance, tak samo jak przy odroczeniu kary prac społecznych, złożyć wniosek o przerwę w karze ograniczenia wolności gdy pracujesz za granicą i z tego utrzymujesz całą rodzinę. Nie możesz wtedy zmienić formy wykonywania kary na potrącenie z wynagrodzenia, a utrata przez Ciebie pracy pociągnie dla rodzinny ciężkie skutki.

Tak samo jak w przypadku odroczenia kary jest przy wnioskowaniu o jej przerwę. Wniosek o odroczenie kary ograniczenia wolności „przechodzi” gdy okoliczności go uzasadniające dotyczą samego skazanego. Nie będą to jednak okoliczności dotyczące Twojego zdrowia. Te okoliczności stanowią obligatoryjne zarządzenie przerwy w karze prac społecznych. Okolicznościami dotyczącymi skazanego będą w tym przypadku np. możliwość dokończenia nauki, zakończenie prac przy zbiorach i tym podobne.

Wniosek o przerwę w wykonywaniu kary ograniczenia wolności składasz do sądu, który w pierwszej instancji skazał Cię na karę ograniczenia wolności. Sąd wydanie postanowienie na posiedzeniu bez udziału stron. W postanowieniu uwzględniającym Twój wniosek powinno się znaleźć określenie okresu przerwy w karze. Biegnie on od dnia wydania postanowienia o uwzględnieniu Twojego wniosku.

Na postanowienie o odmownie uwzględnienia Twojego wniosku przysługuje Ci zażalenie do sądu wyższej instancji.

Sąd może odwołać przerwę w razie ustania przyczyny, dla której została udzielona, lub w wypadku, gdy nie korzystasz z przerwy w karze zgodnie z celem, w jakim została udzielona, albo rażąco naruszasz porządek prawny. To postanowienie także jest zaskarżalne.

Przerwa w karze ograniczenia wolności nie ma już niestety zastosowania do kary prac społecznie użytecznych zamiennych z grzywny.

Odroczenie kary prac społecznych

Daniel Anweiler        10 sierpnia 2016        4 komentarze

Nie każdy wie, że karę ograniczenia wolności tak samo jak karę pozbawienia wolności można odroczyć. Przesłanki odroczenia są w obu przypadkach niby podobne ale „prawniczy diabeł” tki jak zwykle w szczegółach.

Zatem jakie są te szczegóły.

Odroczenie kary ograniczenia wolności jest możliwe gdy natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla Ciebie lub Twojej rodziny zbyt ciężkie skutki. W takim przypadku sąd może odroczyć karę prac społecznych na okres 6 miesięcy. No i tu pierwsze różnice. Karę prac społecznych można odroczyć tylko na 6 miesięcy, a nie na rok jak karę pozbawienia wolności. Nie musi to być jednak jeden okres 6 miesięcy. Odroczeń może być kilka ale łącznie na maksimum 6 miesięcy.

Tutaj różnice się nie kończą.

Choć przesłanki odroczenia kary są takie same w oby przypadkach to jednak ich zastosowanie jest odmienne. Sąd będzie oceniał inaczej okoliczności dotyczące skutków wykonywania kary dla Twojej rodziny w przypadku kary ograniczenia wolności. Najlepiej to zobrazować na przykładzie „(…) ciężkich skutków dla rodziny”. W przypadku kary pozbawienia wolności jesteś pozbawiony kontaktu z rodziną, nie możesz o nią dbać ani zarabiać na jej utrzymanie. W przypadku kary ograniczenia wolności normalnie chodzisz do pracy, mieszkasz w domu oraz widujesz się na co dzień z rodziną. Można, opierając się na tej przesłance, złożyć wniosek o odroczenie kary ograniczenia wolności gdy pracujesz za granicą i z tego utrzymujesz całą rodzinę. Nie możesz wtedy zmienić formy wykonywania kary na potrącenie z wynagrodzenia a utrata przez Ciebie pracy pociągnie dla rodzinny ciężkie skutki.

Z praktyki mogę powiedzieć, że częściej wniosek o odroczenie kary ograniczenia wolności „przechodzi” gdy okoliczności go uzasadniające dotyczą samego skazanego. W szczególności chodzi tu przede wszystkim o wszelkiego rodzaju choroby, okoliczności uniemożliwiające wykonywanie prac społecznych. Każda okoliczność będzie oceniana przez sąd osobno.

W przypadku kiedy okaże się, że okoliczności uzasadniające odroczenie kary ograniczenia wolności trwają nadal pomimo upływy 6 miesięcy konieczne jest złożenie wniosku o zawieszenie postępowania, gdyż przepisy nie przewidują przedłużania odroczenia na dalszy okres ponad 6 miesięcy.

Sąd obligatoryjnie odracza wykonanie kary ograniczenia wolności wobec skazanego powołanego do czynnej służby wojskowej, do czasu ukończenia tej służby. Sąd może zwolnić żołnierza z kary ograniczenia wolności po zaistnieniu określonych przesłanek.

Wniosek o odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności składasz do sądu, który w pierwszej instancji skazał Cię na karę ograniczenia wolności. Wniosek podlega opłacie 80 zł.  Sąd wydanie postanowienie na posiedzeniu bez udziału stron. W postanowieniu uwzględniającym Twój wniosek powinno się znaleźć określenie okresu odroczenia. Biegnie on od dnia wydania postanowienia o odroczeniu.

Na postanowienie o odmownie uwzględnienia Twojego wniosku przysługuje Ci zażalenie do sądu wyższej instancji.

Sąd może odwołać Twoje odroczenie w razie ustania przyczyny, dla której zostało udzielone, lub w wypadku, gdy nie korzystasz z odroczenia kary zgodnie z celem, w jakim zostało udzielone, albo rażąco naruszasz porządek prawny. Tu przesłanki są zgodnie z przesłankami odwołania odroczenia kary pozbawienia wolności. To postanowienie także jest zaskarżalne.

Odroczenie kary ograniczenia wolności nie ma już niestety zastosowania do kary prac społecznie użytecznych zamiennych z grzywny.

Zamiana prac społecznych na grzywnę

Daniel Anweiler        06 sierpnia 2016        2 komentarze

W kilku poprzednich wpisach opisałem możliwość zamiany kar na inne. W obecnie obowiązujących przepisach prawa karnego zamiana kar na inne jest nieco inaczej regulowana niż było to poprzednio. Zmiana dotyczy w szczególności kary ograniczenia wolności.

Kara ograniczenia wolności może być orzeczona już w wyroku albo może być karą zamienioną z kary więzienia w zawieszeniu przy rozpatrywaniu przez sąd zarządzania wykonania kary jako alternatywa dla zarządzenia więzienia, choć nie zawsze jest to możliwe. Kara prac społecznych może być także karą zamienioną z grzywny. W tym ostatnim przypadku nie jest niestety już możliwe odroczenie kary prac społecznie użytecznych. Przerwa także po nowelizacji prawa karnego nie jest możliwa do uzyskania.

W poprzednio obowiązujący przepisach była także możliwość zamiany kary prac społecznych na grzywnę. Obecnie nie jest to już możliwe. Kara ograniczenia wolności może być tylko zamieniona ma zastępczą karę pozbawienia wolności.

Co w taki razie można zrobić? Nie chcesz iść do więzienia a kary prac społecznych też nie możesz odbyć.

Istnieje kilka możliwości prawnych wyjścia z wydawałoby się patowej sytuacji.

Możesz wnioskować o odroczenie kary ograniczenia wolności na 6 miesięcy. Sąd może się do Twojego wniosku przychylić jeżeli uzna, że natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla Ciebie lub Twojej rodziny zbyt ciężkie skutki.

Gdy Twój stan zdrowia uniemożliwia Ci wykonywanie prac społecznych możesz wnioskować o przerwę w wykonywaniu kary a sąd gdy uzna, że nie możesz wykonywać nałożonych prac zarządzi przerwę w karze. W tym wypadku musisz jednak zacząć już wykonywać prace społeczne bo dopiero wtedy możliwa jest przerwa.

Kolejnym sposobem jest zamiana formy obowiązku pracy społecznej na potrącanie określonej kwoty z wynagrodzenia. Sąd w szczególnie uzasadnionych wypadkach może zmienić formę obowiązku wykonywania pracy, przyjmując 20 godzin pracy na cele społeczne za równoważne 10% wynagrodzenia za pracę. Tak orzeczona praca nie może przekroczyć 40 godzin w stosunku miesięcznym. Jednakże w tym przypadku musisz mieć stałą (mniej więcej) pracę na umowę o pracę.

Możesz też poczekać na zarządzenie Ci zastępczej kary pozbawienia wolności a następnie złożyć wniosek o wykonanie kary w drodze dozoru elektronicznego. Jednak ten manewr zostawiłbym jako ostateczną deskę ratunku.