Praca więźniów – zmiany prawa już w Sejmie

Daniel Anweiler        05 listopada 2016        Komentarze (0)

W poprzednich wpisach informowałem o pomyśle Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczący pracy więźniów. Nosi on nazwę Program Pracy Więźniów.

W ślad za pomysłem poszła także zmiana w przepisach dotyczących pracy osadzonych w Zakładach Karnych. Obecnie projekt zmiany Kodeksu Karnego Wykonawczego został wniesiony do Sejmu i jest po etapie I czytania na posiedzeniu Sejmu.

Swoje stanowisko wyraziły wobec projektu Krajowa Rada Sądownictwa oraz Sąd Najwyższy.

Z tekstem nowelizacji Kodeksu Karnego Wykonawczego oraz uzasadnieniem projektowanych zmian możesz zapoznać się tutaj.

Zatarcie skazania. Stare czy nowe przepisy?

Daniel Anweiler        22 października 2016        4 komentarze

Jeden z moich czytelników zadał mi ostatnio ciekawe pytanie a mianowicie jak uregulowana jest sytuacja zatarcie skazania w przypadku zmiany przepisów kodeksu karnego, która dotyczyła także okresów zatarcia skazania, a która weszła w życie 21.03.2015 roku.

Aby wyjaśnić na czym polega sprawa najpierw omówię na czym polegała zmiana w przepisie art 107 kodeksu karnego który określa czas potrzebny do zatarcie skazania w zależności od orzeczonej kary.

Co do zasady nie zmieniło się nic w przypadku kar więzienia. Było i jest tak jak pisałem o zatarciu skazania w poprzednim wpisie. Zmiana dotyczy kary ograniczenia wolności oraz kary grzywny.

W przypadku kary ograniczenia wolności zatarcie skazania następowało po 5 latach a na wniosek skazanego mogło nastąpić po 3 latach od wykonania, darowania lub przedawnienia wykonania. Obecnie zatarcie skazania gdy orzeczono karę ograniczenia wolności następuje z urzędu po 3 latach od wykonania, darowania lub przedawnienia wykonania kary. Nie ma możliwości skrócenia okresu potrzebnego do zatarcia skazania.

Zatarcie skazania grzywny następuje teraz po roku od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. Zatarcie następuje z mocy samego prawa. Wcześniej czyli przed 21.03.2015 roku zatarcie skazania na grzywnę następowało na mocy prawa z upływem 5 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania; na wniosek skazanego sąd mógł zarządzić zatarcie skazania już po upływie 3 lat.

No i przechodzimy do sedna sprawy w niniejszym wpisie. Czy jeżeli skazanie nastąpiło przed 21.03.2015 roku czyli dniem wejścia w życie nowych przepisów dotyczących zatarcia skazania to czy stosujemy stare czy nowe przepisy?

Odpowiedzi na to pytanie udziela art 21 ustawy zmieniające kodeks kary.

Do skazań prawomocnymi wyrokami wydanymi przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej kodeks karny w przedmiocie zatarcia skazania stosuje się przepisy znowelizowanej ustawy, chyba że okres zatarcia skazania upłynął przed dniem wejścia w życie tejże ustawy tj. najpóźniej 20.03.2015 roku. Jeżeli jednak według przepisów zmieniających kodeks karny czyli nowelizacji, okres zatarcia skazania upłynąłby przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. 20.03.2015 roku), zatarcie skazania następuje z dniem wejścia w życie nowej ustawy.

W praktyce wygląda to tak.

Zostałeś skazany na karę ograniczenia wolności czy grzywnę i okres zatarcia skazania upływa wg. starych przepisów (5 lat z urzędu albo 3 lata na Twój wniosek) przed 21.03.2015 roku tzn. najpóźniej w dniu 20.03.2015 roku. W Twojej sytuacji nic się nie zmienia. Zatarcie skazania nastąpiło wg. starych przepisów.

Jednakże gdy Twoje skazania na karę ograniczenia wolności czy grzywnę wg. starych przepisów nastąpi po 21.03.2015 roku to stosujemy już przepisy nowe. Zatem zatarcie skazania na grzywnę następuje po roku od wykonania, darowania lub przedawnienia jej wykonania a zatarcie skazania na karę ograniczenia wolności nastąpi po 3 latach. W obu przypadkach następuje ono z urzędu.

Nie jest jednak tak pięknie aż do końca. Zatarcie skazania wg. nowych przepisów liczy się też od dnia uprawomocnienia się wyroku. Jednakże gdyby miało ono nastąpić zgodnie z nowymi przepisami przed ich wejściem w życie tzn. okres potrzeby do zatarcia skazania upływa przed 21.03.2015 roku to przyjmuje się fikcję prawną, że zatarcie skazania nastąpiło 21.03.2015 roku.

Odroczenie kary pozbawienia wolności – przesłanki obligatoryjne

Daniel Anweiler        11 października 2016        Komentarze (0)

W poprzednich wpisach pokazałem Ci, że skazanie na karę pozbawienia wolności bez zawieszenia czy też tzw. odwieszenie kary to jeszcze nie koniec świata. Możesz starać się o odroczenie wykonania kary. Ok, ale jakie okoliczności musisz podać, żeby sąd uwzględnił Twój wniosek o odroczenie kary? Do jakiego sądu napisać?

Jeżeli nie wiesz co napisać albo wiesz, tylko chcesz się upewnić czy dobrze piszesz swój wniosek zapraszam Cię do lektury niniejszego wpisu.

Odroczenie kary a właściwie przesłanki odroczenia można podzielić na dwa rodzaje. Pierwszymi z nich są przesłanki obligatoryjne. Oznacza to, że obligują one sąd do zastosowania odroczenia kary bez możliwości luzu decyzyjnego sędziego.

Jakie zatem są to okoliczności?

Pierwszą okolicznością jest choroba psychiczna. Nie ma znaczenia jaka jest to choroba psychiczna. Zawsze jest ona podstawą odroczenia kary do czasu wyleczenia czyli jak stanowią przepisy do czasu jej ustania.

Drugą okoliczną obligatoryjna przesłanką jest ciężka choroba uniemożliwiająca wykonanie kary. Zgodnie z przepisami kodeku karnego wykonawczego za ciężką chorobę uniemożliwiająca wykonanie kary uważa się taką chorobę, która powoduje u Ciebie taki stan zdrowia, że umieszczenie Cię w zakładzie karnym może zagrażać Twojemu życiu lub może spowodować poważne niebezpieczeństwo dla Twojego zdrowia.

Jakie zatem są te ciężkie choroby zagrażające życiu lub zdrowiu?

Nie ma określonej choroby choć głównie są to choroby neurologiczne, onkologiczne czy kardiologiczne. Każdorazowej oceny musi dokonać ostatecznie sąd.

Ok, ale jak wykazać, że Twoja choroba jest taką, która w połączeniu z osadzeniem Cię w zakładzie karnym może zagrażać Twojemu życiu lub może spowodować poważne niebezpieczeństwo dla Twojego zdrowia.

Za każdym razem gdy składasz wniosek o odroczenie kary powołując się na przesłanki obligatoryjne musisz przedłożyć swoją dokumentację medyczną z leczenia aby wykazać sądowi, że rzeczywiście jesteś chory. Sąd na podstawie tejże dokumentacji ustali jakiego biegłego lekarza w sprawie trzeba powołać aby ustalił czy zachodzą przesłanki do odroczenia kary ze względu na twój stan zdrowia. Do domu dostaniesz wezwanie na badanie u biegłego bądź też biegłych na które musisz się stawić.

Za zwyczaj są to lekarze mający gabinety blisko Twojego miejsca zamieszkania. Zdarza się jednak czasem tak, że na badanie jesteś wezwany daleko od miejsca Twojego pobytu a nie możesz się tam przemieścić swobodnie, żeby dostać się na badanie. W takim wypadku poinformuj od razu o tym sąd. W miarę możliwości powinien znaleźć innego biegłego mającego bliżej gabinet.

Sąd dokonując odroczenia kary czyni to na okres do czasu ustania przeszkody czyli ustania choroby która uniemożliwia osadzenie w zakładzie karnym. Nie oznacza to jednak, że musisz być w pełni wyleczonym. Nie możesz być chorym na tyle, że osadzenie Cię w więzieniu zagrozi Twojemu życiu bądź zdrowiu. Sąd będzie dokonywał okresowego sprawdzenia stanu Twojego zdrowia.

Sądem do którego składa się wniosek o odroczenie wykonania kary jest sąd, który w pierwszej instancji wydał wyrok skazujący. Wniosek podlega opłacie sądowej w kwocie 80 zł. Można ją wpłacić w kasie w sądzie lub przelewem na konto sądu ze wskazaniem, że dotyczy wniosku o odroczenie wykonania kary oraz z podaniem imienia i nazwiska skazanego i sygnatury akt sprawy w której nastąpiło skazanie.

Przerwa, jeszcze jedna przerwa i … przedterminowe zwolnienie

Daniel Anweiler        10 października 2016        Komentarze (0)

W poprzednim wpisie pokazałem Ci co dalej po tym jak otrzymasz dwa odroczenia kary więzienia. A co w przypadku gdy nie możesz otrzymać odroczenia bo odbywasz już karę więzienia. W takim przypadku możesz starać się o przerwę w karze. Ok, przerwa potem kolejna, może następna. Okazuje się, że nagle jesteś na przerwie już rok. I co dalej? Przecież na wolności ułożyłeś sobie już na nowo życie. Masz wrócić do więzienia?

Nie, możesz się starać o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Jest ono jednak obwarowane pewnymi obostrzeniami.

Kara którą odbywasz z przerwą musi być już odbyta przynajmniej w wymiarze sześciu miesięcy. Nie może ona także być większa niż 3 lata.

Wniosek składa się do sądu penitencjarnego w okręgu którego obecnie przebywasz. Sądem penitencjarnym jest zawsze sąd okręgowy. Nie musi to być ten sam miejscowo sąd, który udzielił Ci przerwy w karze. Sąd może orzekać w sprawie Twojego warunkowego zwolnienia zarówno gdy przebywasz na wolności jak i również po Twoim powrocie do zakładu karnego.

Sąd orzekając o warunkowym przedterminowym zwolnieniu zbada na podstawie m.in. wywiadu środowiskowego oraz akt sprawy, w której udzielano Ci przerwy w karze czy Twoja postawa, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że po zwolnieniu będziesz przestrzegał porządku prawnego w szczególności nie popełnisz kolejnego przestępstwa.

Zatem jeżeli jest to Twoje pierwsze skazanie oraz będziesz mieć dobry wywiad środowiskowy a Twój wniosek poprze kurator lub dyrektor ZK istnieje duże prawdopodobieństwo, że uzyskasz warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie następuje na okres próby, który jest równy wymiarowi kary jaka pozostała Ci do odbycia. Nie może on być jednakkrótszy niż 2 lata a w przypadku gdy skazano Cię w warunkach multirecydywy krótszy niż 3 lata. Maksymalny okres próby wynosi w obu przypadkach 5 lat. Sąd może także orzec wobec Ciebie dozór lub inne obowiązki.

Jeżeli w okresie próby i w ciągu 6 miesięcy od jej zakończenia nie odwołano Ci warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia.

Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary złożone w trybie art 155 k.k.w. czyli po zaistnieniu przesłanek o których mówiłem wyżej nie podlega obostrzeniom czasowym co do warunkowego przedterminowego zwolnienia określonego w kodeksie karnym. Oznacza to, że na każdym etapie odbywania kary możesz się starać o warunkowe zwolnienie z odbycia jej reszty.

Wniosek o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary podlega opłacie 100 zł.

 

Odroczenie, odroczenie … i co dalej?

Daniel Anweiler        05 października 2016        Komentarze (0)

W odpowiedzi na pytanie jednego z moich czytelników czy można dokonać zawieszenia kary po dwóch odroczeniach kary pozbawienia wolności na okres jednego roku powstał ten wpis.

Jeżeli Twoja kara nie przekracza jednego roku a kara została odroczona dwukrotnie na okres 6 miesięcy, razem jeden rok to możesz złożyć wniosek o zawieszenie wykonania Twojej kary.

Sąd nie dokona z automatu zawieszenia kary ale rozważy okoliczności przemawiające za jej zawieszeniem. W szczególności sąd weźmie pod uwagę czy w czasie popełnienia przestępstwa nie byłeś skazany na karę pozbawienia wolności i zawieszenie wykonania kary jest wystarczające dla osiągnięcia wobec Ciebie celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Sąd weźmie pod uwagę przede wszystkim Twoją postawę, właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa.

Wniosek możesz złożyć sam, przez adwokata ale także w Twoim imieniu może go złożyć zawodowy kurator sądowy. W posiedzeniu sądu w trakcie którego rozpoznawany jest Twój wniosek możesz wsiąść udział. Na postanowienie o zawieszeniu kary bądź nie uwzględnieniu Twojego wniosku przysługuje zażalenie. Wniosek jest wolny od opłat.