Czym tymczasowy areszt różni się od odbywania kary

Daniel Anweiler        07 lutego 2017        Komentarze (0)

W ostatnich dnia w mediach przetoczyła się burza po decyzji sędziego Igora Tuleyi w sprawie przyznania zadośćuczynienia za pozostawanie w tymczasowym areszcie przez 9 lat.

O decyzji sądu możesz przeczytać tutaj a także tutaj.

W wielu komentarzach polityków, dziennikarzy czy komentatorów przewijało się stwierdzenie, że decyzja sądu jest błędna gdyż i tak Ryszard Bogucki był w więzieniu.  Niektóre komentarze przeczytasz tutaj.

O tym czy nasi skazani mają się gorzej niż w innych krajach pisałem na przykładzie sprawy Andersa Breivika.

O tym jakie prawa związane z byciem na sankcji ma tymczasowo aresztowany możesz przeczytać tutaj.

Ok, ale czym różni się tymczasowy areszt od odbywania kary w więzieniu?

Gdy jesteś tymczasowo aresztowany to Twoja obecność w areszcie jest znacznie bardziej obostrzona i podlega znacznej kontroli.

Podstawową, moim zdaniem, i najważniejszą różnicą a właściwie obostrzeniem jest ograniczenie dla tymczasowo aresztowanych kontaktu ze światem zewnętrznym.

Tymczasowo aresztowany pozostaje cały czas do dyspozycji organu prowadzącego postępowanie. Jest to albo prokuratura albo sąd. Na każde widzenie z tymczasowo aresztowanym zgodę musi wyrazić właśnie ten organ. W praktyce wygląda to tak, że zgoda na widzenie dla najbliższych wyrażana jest za zwyczaj nie częściej niż raz na miesiąc. Tylko obrońca ma prawo do częstszych wizyt.

W przeciwieństwie do odbywania kary więzienia tymczasowo aresztowany nie może swobodnie kontaktować się ze światem zewnętrznym. Po pierwsze cały czas kontrolowana jest korespondencja tymczasowo aresztowanego. Jedynie listy do adwokata nie podlegają kontroli.

Tymczasowo aresztowany ma ograniczoną możliwość poruszania się po terenie aresztu śledczego. Właściwie wychodzi tylko na krótki spacer i na kąpiel na max 2 godzinny dziennie. Pozostały czas spędza w celu pod ciągłym nadzorem.

W przeciwieństwie do osób odbywających karę tymczasowo aresztowany nie może także pracować poza terenem aresztu śledczego. Nie zdarza się też jednak, żeby zgodę na pracę na terenie aresztu śledczego dla tymczasowo aresztowanego wyraził organ do dyspozycji którego tymczasowo aresztowany pozostaje.

Osoba odbywająca karę pozbawienia wolności może otrzymać przepustki na wyjście na jakiś czas poza zakład karny. Osoba tymczasowo aresztowana nie może opuścić aresztu śledczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach rodzinnych pod obstawą Funkcjonariuszy Służby Więziennej po uprzedniej zgodzie organu do dyspozycji którego pozostajesz.

Zatem przebywanie w areszcie śledczym na „sankcji” jest znaczącym ograniczeniem dla wolności.

Ponad 10 000 pobrań e-book’a o rozłożeniu grzywny na raty

Daniel Anweiler        03 lutego 2017        Komentarze (0)

Już ponad 10 000 osób pobrało wniosek o rozłożenie grzywny oraz kosztów sądowych na raty. Od 18 kwietnia 2016 roku to całkiem niezły wynik.

Dziękuję za zaufanie i zapraszam do lektury. 

Korzystanie przez tymczasowo aresztowanego z telefonu

Daniel Anweiler        01 lutego 2017        Komentarze (0)

W kilku poprzednich wpisać omówiłem kwestie związane z kontaktowaniem się z tymczasowo aresztowanym. Więcej możesz przeczytać tutaj.

Tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu w celu kontaktowania się ze swoim obrońca lub pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ do dyspozycji którego pozostajesz może wyrazić zgodę na to żebyś mógł korzystać z telefonu aby zadzwonić do osoby najbliższej.

Wniosek składa się do organu do dyspozycji którego pozostajesz. Jeżeli jest ich kilka to każdy z nich musi wyrazić zgodę na to, żebyś mógł korzystać z telefonu chyba, że postanowią inaczej.

Jedynymi powodami dla których organ może odmówić Ci prawa do korzystania z telefonu jest obawa, że zostanie on wykorzystany w celu bezprawnego utrudniania postępowania karnego lub do popełnienia przestępstwa, w szczególności podżegania do przestępstwa. W przypadku odmowy możesz się odwołać do sądu do dyspozycji którego pozostajesz. Jeżeli jesteś jeszcze do dyspozycji prokuratora to Twoje zażalenie rozpozna prokurator nadrzędny.

Organ w zarządzeniu podaje numer telefonu oraz imię i nazwisko odpowiednio obrońcy lub pełnomocnika będącego adwokatem albo radcą prawnym lub osoby najbliższej.

Jeżeli uzyskasz zgodę na korzystanie z telefonu wolno Ci korzystać z samoinkasującego aparatu telefonicznego na własny koszt lub na koszt rozmówcy.  W uzasadnionych wypadkach dyrektor zakładu może Ci pozwolić na skorzystanie z innego aparatu.

Połączenie z osobą którą Ci wolno nastąpi pod nadzorem administracji zakładu karnego po sprawdzeniu, że połączono się z osobą z którą Ci wolno. Trochę taka „rozmowa kontrolowana”.

Co do zasady wolno Ci zadzwonić raz dziennie, ale dyrektor zakładu karnego może Ci zezwolić na dodatkową rozmowę.

Rozmowy odbywają się w kolejności zapisu z tym wyjątkiem, że rozmowy z obrońca lub pełnomocnikiem mają pierwszeństwo. Rozmowa z adwokatem nie jest limitowana czasowo, natomiast z najbliższymi może trwać maksimum 5 minut.

Niestety poza telefonem nie wolno Ci korzystać z żadnych środków komunikacji przewodowej czy bezprzewodowej czyli internet oraz komórka odpada.

Kontrola korespondencji tymczasowo aresztowanego

Daniel Anweiler                Komentarze (0)

W poprzednich wpisach pokazałem Ci, że Twoi bliscy mogą się z Tobą spotkać gdy przebywasz na „sankcji”. Twój obrońca także może bez problemu się z Tobą spotkać.

Nie zawsze jednak masz możliwość osobistego spotkania się ze swoim obrońcą czy też z najbliższymi. Pozostają zatem listy.

Tutaj niestety powstaje problem. Twoja korespondencja jako tymczasowo aresztowanego pozostaje pod kontrolą organu (Prokurator albo Sąd) do dyspozycji którego pozostajesz.

Twoja korespondencja będzie podlegać zatrzymaniu, cenzurze lub nadzorowi. Jeżeli organ do którego dyspozycji pozostajesz nie wydał takiego zarządzania to decyzję o kontroli czy zatrzymaniu korespondencji może podjąć dyrektor zakładu karnego w którym przebywasz.

Twoją korespondencję przesyła się dalej za pośrednictwem organu, do którego dyspozycji pozostajesz. Korespondencję z Twoim obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adwokatem albo radcą prawnym przesyła się bezpośrednio do niego. Jednakże organ ma prawo w szczególnie uzasadnionych wypadkach postąpić inaczej czyli nie przesyłać bezpośrednio do Twojego obrońcy listów.

Gdy przyjdzie korespondencja do Ciebie do Zakładu Karnego doręczy Ci ją uprawniony funkcjonariusz. Odbiór korespondencji potwierdzasz datą i podpisem

Czy adwokat ma ograniczony kontakt z tymczasowo aresztowanym?

Daniel Anweiler        31 stycznia 2017        Komentarze (0)

W poprzednim wpisie omówiłem kwestie widzeń z tymczasowo aresztowanym przez osoby najbliższe. Wzór wniosku o zgodę na widzenie znajdziesz tutaj.

A czy mój adwokat może do mnie przyjść kiedy jest to koniczne bez żadnych ograniczeń?

Tak, adwokat może uzyskać widzenie od organu do którego dyspozycji pozostajesz czyli prokuratora lub sądu. Kontakt z obrońca możesz mieć bez udziału innych osób, sam na sam i nikt nie może podsłuchiwać.

Osobą która może takie widzenie uzyskać jest obrońca, pełnomocnik będący adwokatem albo radcą prawnym.

Jedynie prokurator i to tylko przez pierwsze 14 dni od dnia tymczasowego aresztowania może zarządzić, że będzie sam obecny przy spotkaniu lub będzie obecna przy spotkaniu osoba przez niego wskazana.

Na etapie postępowania sądowego takie obostrzenia już nie obowiązują. Możesz się nieskrępowanie kontaktować się ze swoim obrońca.